تحلیل اثر قید عندالستطاعه در آراء محاکم از دو منظر ماهیت مهریه و حق حبس زوجه (منظر دوم)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

پژوهشگاه قوه قضائیه

موضوعات