تزاحم عدالت و مصلحت در اجرای احکام راجع‌به مطالبه قیمت املاک تصرف‌شده از سوی شهرداری

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه.

موضوعات