تبعیت دادگاه کیفری از نتیجه رای ناشی ازقرار اناطه

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دکتری فلسفه حقوق، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه

چکیده

شماره دادنامه :9609972190900616

کلاسه: 8709982147400986

تاریخ رسیدگی:16/5/1396

موضوع اتهام: انتقال مال غیر

مرجع رسیدگی: شعبه 1034 دادگاه کیفری 2 تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات