دوره و شماره: دوره 7، بهار 1397 (22) - شماره پیاپی 22، فروردین 1397، صفحه 1-190 

ترجمه

هنر نگارش آرای قضایی

صفحه 151-139

10.22106/jcr.2018.79894.1129

محمد حسنوند؛ فائزه سلیم زاده کاکرودی