گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه دوم 93) ـ قسمت اول

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

چکیده

متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت‌های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه‌ی شش ماه دوم سال 93 می‌باشد. در اینجا وضعیت‌های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین‌طور فراتر از صرف رویه‌ی شش ماه دوم 93 در هر مورد که در آرای صادره از مهر ماه 91 تا پایان شش ماه نخست 93، آرای ایجاد کننده‌ی رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.

کلیدواژه‌ها