امکان استناد به قاعده استحسان در جلوگیری از قلع و قمع بنای احداثی بدون مجوز

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی

چکیده

قاعده استحسان در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران مورد پذیرش مشهور فقها و حقوقدانان قرار نگرفته و حجیتی برای آن قائل نیستند؛ اما در برخی از آرای قضایی به این قاعده استناد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات