هنر نگارش آرای قضایی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی / رییس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان سیروان

2 حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه فارابی قم

چکیده

رأی صادر شده توسط قاضی، مبتنی بر یک حکم یا قرار است که نتیجه‌ی نهایی یک دعوی مطروح در دادگاه را بیان می‌کند. نگارش رأی، از مهم‌ترین و زمانبرترین اعمالی است که توسط قاضی انجام می‌‌گیرد. صدور و نگارش رای و سبک نگارش هر قاضی با قاضی دیگر متفاوت است و شاخص ممتاز قاضی را نشان می‌‌دهد. هرقاضی در هر رده‌ای، سبک نگارش مختص به خود را دارد.

کلیدواژه‌ها