دوره و شماره: دوره 7، تابستان 1397 (23) - شماره پیاپی 23، تیر 1397، صفحه 1-223 

نقدِ رأی محور

مفهوم و ملاک تشخیص حجر

صفحه 64-51

10.22106/jcr.2018.52784.1023

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی