نیابت‌پذیری حق امضاء دارندگان امضای مجاز در شرکت

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفید

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22106/jcr.2018.95655.1204

چکیده

یکی از آثار مربوط به شخصیت حقوقی شرکت‌ها، تفکیک وظایف و اختیارات ارکان شرکت از یکدیگر و عمل هر یک از آن‌ها بر اساس قوانین، مقررات و اسناد مربوط است. از جمله مسائل مهم در این خصوص آن است که مدیریت شرکت برعهده هیأت مدیره بوده و ایشان در راستای اداره شرکت دارندگان امضای مجاز را تعیین نموده و بر این اساس نمایندگان قانونی برای اعمال حقوقی معرفی می‌شوند. از این منظر، قدر مسلّم آن است که مدیران معرفی شده بر اساس تشریفات حقوق تجارت (اعم از تعیین، معرفی و ثبت) نمایندگان شخص حقوقی شناخته شده و در حدود اختیارات می‌توانند عمل نمایند. با این حال این پرسش در این خصوص وجود دارد که آیا دارندگان امضای مجاز صلاحیت و اختیار تفویض یا توکیل امضاء به غیر را دارند یا خیر؟

کلیدواژه‌ها