مهلت اعمال حق فسخ موضوع قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.

10.22106/jcr.2019.65204.1068

چکیده

بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین، یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اعمال حق فسخ از سوی ذوالخیار است. از مداقه در باب خیارات قانون مدنی، مشخص می‌شود که خیارات از حیث مهلت اعمال حق فسخ، بر سه دسته تقسیم می‌شوند؛ الف) برای اعمال برخی از اقسام خیارات از جمله خیار مجلس، حیوان و خیار شرط، مدت زمان مشخصی وجود دارد که پس از سپری شدن آن زمان، حق فسخ از بین می‌رود. ب) اعمال برخی از خیارات از قبیل خیار غبن، عیب، تدلیس، فوری بوده و پس از گذشت مهلتی که عرفاً باید خیار بی‌درنگ اعمال شود، خیار ساقط می‌گردد. ج)

کلیدواژه‌ها