ضمانت اجرای عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناسی

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

10.22106/jcr.2018.97496.1211

چکیده

در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ است؟

کلیدواژه‌ها