نقد رأی پلتیه : بررسی تمایز خطای اداری و خطای شخصی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.22106/jcr.2018.90481.1174

چکیده

با گذر از دورانی که اصل عدم مسؤولیت ادارات عمومی مورد تصدیق قرار گرفته‌بود، این نکته بایستی مورد توجه قرار می‌گرفت که کدام نوع از اعمال انجام گرفته توسط اداره قادر بوده تا به‌عنوان یک عمل زیانبار در نظر گرفته شده و منافع متفاوتی که با ورود زیان درگیر می‌باشند را با هم سازش دهد و همچنین بتواند روابط میان اداره و مأمورانش را نیز تنظیم نماید. در همین راستا بود که رویه‌ی قضایی معیارهایی را در خصوص تمایز میان خطای اداری و خطای شخصی تعیین نمود

کلیدواژه‌ها