نقض قرار شورای حل اختلاف در مرجع تجدیدنظر

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)، سرپرست حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش صالح آباد

10.22106/jcr.2018.68698.1082

چکیده

در صورتی ‌که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها