نویسنده = پژوهشگاه قوه قضاییه
گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت اول

دوره 6، تابستان 1396 (19)، اردیبهشت 1398، صفحه 101-129

10.22106/jcr.2018.95258.1201

پژوهشگاه قوه قضاییه


مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر

دوره 7، بهار 1397 (22)، فروردین 1397، صفحه 166-153

10.22106/jcr.2018.84757.1150

پژوهشگاه قوه قضاییه