موضوعات = حقوق عمومی
نقد و تحلیل رأی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرتو عدالت رویه‌ای در فرآیند دادرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2001183.1445

محمد حسین نادری؛ سید محمد مهدی غمامی؛ وحید حیدری


ارزیابی اصل استقلال قضایی در رویکرد دولت قانونمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2011924.1458

محسن یوسفیان جزی؛ مجتبی فرهمند