نویسنده = محمد صادقی
نیابت‌پذیری حق امضاء دارندگان امضای مجاز در شرکت

دوره 7، تابستان 1397 (23)، تیر 1397، صفحه 17-28

10.22106/jcr.2018.95655.1204

محمد صادقی؛ علیرضا شمشیری


خسارت قابل جبران در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع

دوره 5، تابستان 1395 (15)، اردیبهشت 1397، صفحه 37-52

10.22106/jcr.2018.29708

محمد صادقی؛ راحله خان‌محمدزاده